מרקיד
תהליכי עבודת הוועדה
  1. ועדת האתיקה תיעזר ותסתמך בעבודתה ובהחלטותיה על הקוד האתי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.
  2. עדכון הקוד האתי של הארגון יהיה בהתאם להמלצות ועדת האתיקה ותאושר על ידי וועדת הארגון.
  3. הוועדה תדון רק בתלונות המוגשות בכתב והכוללות פרטים מזהים של המתלונן. הוועדה אינה יוזמת תלונות מכוח עצמה, ואינה מטפלת בתלונות בעילום שם.
  4. היה המתלונן חבר בוועדת האתיקה, לא ישב בדיון באותו עניין.
  5. הוגשה תלונה או בקשה לבירור נגד חבר בוועדת האתיקה, יושעה החבר מהשתתפות בדיוני הוועדה עד תום הדיון בעניינו.
  6. לצורך דיון בעניינו של חבר בוועדת האתיקה אשר הובא לדיון בפני הוועדה, תבחר הוועידה ועדה אד-הוק שלפחות אחד מחבריה שימש בעבר כחבר ועדת האתיקה, שתדון בעניינו. הוועדה תהיה מוסמכת להחליט על החזרתו של החבר לפעילות בוועדת האתיקה או על הרחקתו מוועדת האתיקה. סמכויות הוועדה אד-הוק יהיו כסמכויותיה של ועדת האתיקה.
  7. הורחק חבר מוועדת האתיקה, התפטר ממנה או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יבוא במקומו המועמד שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר ולא נבחר לוועדה, או, יבחר ע"י הועידה.
  8. הוועדה תערוך פרוטוקול מלא של דיוניה ותיתן נימוקים להחלטותיה. מסמכי הוועדה, לרבות הפרוטוקול יועברו למזכירות הארגון.
  9. החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות המשתתפים בדיון. ההחלטה המנומקת תישלח בדואר רשום לנוגעים בדבר, ותובא לידיעת המזכירות.
  10. האתיקה מוסמכת לקבל כל החלטה הנדרשת בכל עניין הנוגע לניהול עבודתה.

 

לפרקים אחרים

עבור לתוכן העמוד